J.Caspersen: PLB ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas

Šiais metais Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas vyko Vilniuje, Seimo III rūmuose ir jame dalyvavo atstovai iš 26 pasaulio kraštų. Dvi dienas trukusiame suvažiavime buvo aptarti konkretūs PLB santykių su Lietuvos valdžia klausimai bei įvairūs darbo, komunikacijos ir bendradarbiavimo gerinimo aspektai PLB viduje.

Susirinkusius pasveikinti atvyko LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Buvo išklausyta apie 30 pranešimų, nušviečiančių įvairiuose pasaulio kraštuose ir skirtinguose kontinentuose vykdomą lietuvių bendruomenių veiklą ir jų skirtingus poreikius. Kaip niekad daug laiko buvo skirta diskusijoms. Suvažiavimas vyko Konstitucijos salėje, kiekvienas dalyvis galėjo pasisakyti iš vietos, nes kiekvienam buvo prieinamas mikrofonas. Ypač aktyviai į diskusijas įsijungė jaunimas.

Suvažiavimas prasidėjo kiek provokuojančiu klausimu: „Ko PLB pageidauja iš Lietuvos?“. Skirtingų kraštų buvo skirtingi pageidavimai. Vieniems reikia kunigo lietuviškoms mišioms, kitiems konsulato ar Lietuvos atstovybės, tretiems finansinės paramos lituanistinėms mokyklėlėms ar kultūriniams renginiams, dar kitiems – tik dėmesio, penktiems nieko – tik netrukdykite mums veikti, taip kaip mums atrodo tinkama.

Bet bendriausi pageidavimai atsispindi suvažiavimo priimtose Rekomendacijose, tai:

1) Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo visiems lietuvių kilmės asmenims,

2) Dėl užsienio lietuvių ryšių su Lietuva gerinimo, rekomenduojant sukurti tokią veiklos platformą, kuri užtikrintų efektyvų Lietuvos ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą ir problemų sprendimą,

3) Dėl užsienio lietuvių projektų paraiškų svarstymo komisijos, siūlant į ją įtraukti daugiau kultūros, švietimo ir PLB atstovų ir

4) Dėl elektroninio balsavimo, rekomenduojant įvesti balsavimo elektroniniu būdu galimybę ir tuo palengvinti ir paskatinti aktyvesnį užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos viešajame ir politiniame gyvenime.

Antra suvažiavimo diena išskirtinai buvo pašvęsta PLB vidiniams klausimams spręsti. PLB šiuo metu sparčiai didėja, atsinaujina ir jaunėja. Keičiasi kumunikacijos tarp narių būdai, gausėja interesų grupių, daugėja įvairios lietuviškos ir su Lietuva susietos veiklos. Darosi vis sunkiau suderinti skirtingus lietuvių užsienyje poreikius. Todėl yra reikalinga įvairi bendruomeninė veikla, jungianti įvairių interesų, poreikių ir amžiaus lietuvius. PLB, kaip pasaulinė organizacija, jungianti lietuvius 41 pasaulio šalyje (dar laukia būti priimami Izraelio, Meksikos ir Egipto lietuvių bendruomenės), turi tobulinti ir savo struktūrą, ir informacijos sklaidą gerinti. Per suvažiavimą buvo keliami tokie klausimai, kaip: „ Ko kraštų Lietuvių Bendruomenės pageidauja iš PLB?“ ir atvirkščiai „Ko PLB pageidauja iš kraštų Lietuvių Bendruomenių?“ Draugiškoje ir konstruktyvioje darbo atmosferoje buvo išsakyta įvairių minčių ir pasiūlumų ateities veiklai.

To pasekoje suvažiavimo dalyviai priėmė penkių punktų rekomendaciją „Dėl PLB valdybos veiklos pagerinimo“ į kurią įeina: palaikyti glaudesnį ryšį su kraštų bendruomenių valdybomis, patobulinti PLB interneto svetainę, aktyviau dalyvauti Lietuvos pilietinėse akcijose ir nuolatos gerinti PLB įvaizdį Lietuvoje bei skleisti informaciją apie PLB per įvairias visuomenės informavimo priemones. PLB valdyba savo ruožtu taip pat pareiškė pageidavimus kraštų bendruomenėms dėl aktyvesnio lietuvių telkimo užsienio šalyse, PLB solidarumo mokesčio mokėjimo bei PLB valdybos efektyvios informacijos sklaidos kraštų lietuvių bendruomenių narių tarpe.

Daugiau apie suvažiavimą: keletas straipsnių iš Lietuvos spaudos ir suvažiavimo PROGRAMA.

Tėvynei – duoti nieko nesitikint? http://www.tiesa.com/naujienos/1320/tevynei-duoti-nieko-nesitikint.html

Regina Narušienė: užsienyje – lietuviai, Lietuvoje – užsieniečiai http://www.lietuviams.com/index.php?user_sub_id=44&itemID=11138

Išeivijos lietuviai nori galimybės balsuoti internetu: http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/iseivijos-lietuviai-nori-galimybes-balsuoti-internetu.d?id=34998233 ir  http://www.lrytas.lt/-12805040641278219659-i%C5%A1eivijos-lietuviai-nori-galimyb%C4%97s-balsuoti-internetu.htm

R.Narušienė: Atimdama pilietybę iš emigrantų Lietuva kenkia pati sau http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-28-r-narusiene-atimdama-pilietybe-is-emigrantu-lietuva-kenkia-pati-sau/48157

Išeivijos lietuviai sako norintys būti ir naudingi, ir matomi http://www.alfa.lt/straipsnis/10395249/?Iseivijos.lietuviai.sako.norintys.buti.ir.naudingi..ir.matomi=2010-07-29_14-11 ir http://www.lrytas.lt/-12804034421279919204-i%C5%A1eivijos-lietuviai-sako-norintys-b%C5%ABti-ir-naudingi-ir-matomi.htm

Comments are closed.