Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Pasaulio lietuvis“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė nuo 1963 metų lapkričio mėnesio leidžia žurnalą Pasaulio lietuvis, skirtą Bendruomenės minčiai ir gyvenimui. Žurnalas lanko po pasaulį pasklidusius tautiečius, pateikdamas informaciją iš įvairių kraštų. „Pasaulio lietuvis“ yra jungtis tarp kelių emigracijos kartų, siekia atspindėti skirtingo amžiaus, profesijų ir patirties tautiečių gyvenimą ir problemas.

Nuo 2011 metų pabaigos žurnalą pradėjo redaguoti nauja redaktorė, žurnalas pasikeitė,  įgavo daugiau spalvų,  tapo dar įdomesnis; jame rasite ne tik naudingos informacijos, bet ir įdomių istorijų, taip pat aprašymų apie lietuvių gyvenimą ir veiklą visame pasaulyje, o taip pat ir tų, kurie, po emigracijos sugrįžo į Lietuvą ir dalijasi savo įžvalgomis apie gyvenimą svetur.

Jau keletą kartų PLB Seimų metu ir Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimuose buvo išreikštas susirūpinimas „Pasaulio lietuvio“ likimu ir pažymėta jo svarba užsienio lietuvių gyvenime, vieningai pasisakyta, kad žurnalo leidyba būtų tęsiama. Tačiau žurnalo leidimas įmanomas tik prenumeratorių ir aukotojų dėka. Raginame visus užsisakyti „Pasaulio lietuvį“, taip pat užprenumeruoti jį giminėms ar draugams Lietuvoje, platinti žurnalą Jūsų krašto Lietuvių Bendruomenėje. Žemiau pridedame informaciją apie prenumeratą.

Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad „Pasaulio lietuvio“ leidyba nenutrūktų, kad jis būtų informatyvus, įdomus ir patrauklus skaitytojams.

Širdingai dėkojame visiems, kurie prenumeruojate ir finansiškai paremiate žurnalą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

INFORMACIJA APIE PRENUMERATĄ:

prenumerata Lietuvoje – 40 LTL
Europos valstybėse – 33 EUR

Banko rekvizitai:

Gavėjas: Pasaulio lietuviu bendruomenės atstovybė Lietuvoje
Saskaitos Nr. LT76 7300 0101 2423 6579
Bankas: AB „Swedbank“
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT22

El. paštu: prenumerata@plbe.org prašom atsiųsti adresą, kuriuo žurnalas turi būti siunčiamas.

Comments are closed.