PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

plb-logoŠveicarijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dalis. Čia rasite trumpą šios organizacijos tikslų, uždavinių, vizijos ir misijos, o taip pat jos struktūros, valdybos bei atstovybės aprašymą.

Kas yra Pasaulio lietuvių bendruomenė?

Pagal 1949 m. birželio 14 d. paskelbtą Lietuvių Chartą Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) vienija visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remia nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vizija ir misija

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!” J. Zauerveinas
Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią. Sparčiai augantis globalizmas kelia iššūkį tautų paveldui, jų doroviniams įsitikinimams ir estetinio suvokimo tradicijoms. Tautų kultūrų įvairovė praturtina mūsų dvasinį pasaulį. Kiekviena tauta, kad ir maža, yra stebuklingojo vitražo dalelytė. Ją sunaikinus, sumenkinamas pats didysis kūrinys.

Struktūra

Vyriausioji PLB vadovybė yra kas treji metai šaukiamas PLB Seimas, renkantis Bendruomenės uždavinių vykdytojus: PLB valdybą, Konfliktų sprendimo komitetą, Kontrolės komisiją. PLB Seimo narių skaičių nustato PLB valdyba. Narius renka atskirų kraštų bendruomenės, remdamosi savo įstatais ir nustatyta tvarka, laikydamosi PLB Konstitucijos. Visų kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai yra PLB seimų ex-officio nariai.

Uždaviniai ir kas jau nuveikta

Pagal Lietuvių Chartoje ir PLB Konstitucijoje nurodytus veiklos tikslus bei principus ir PLB Seimo nutarimus PLB valdyba yra įpareigota dirbti išeivijos lietuviško švietimo, tautinės kultūros, socialinės, šalpos, religinės, ekonominės, jaunimo, bendromeninės veiklos bei įvairios pagalbos Lietuvai srityse.

Iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, PLB dirbo ir jai steigėjų numatytą Lietuvos laisvinimo darbą. Atkūrus nepriklausomybę PLB savo jėgomis ir lėšomis prisidėjo prie Lietuvos atkūrimo ir padėjo Lietuvai tapti NATO ir Europos Sąjungos nare.

Tikslai

PLB siekia išlaikyti lietuvių tapatybę, suburia ir vienija lietuvius už Lietuvos ribų ir dirba jų labui. PLB valdyba ieško būdų užmegzti glaudžius ryšius su Tėvyne, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, Prezidentūra ir kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisija

2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas įkūrė LR Seimo ir PLB nuolatinę komisiją, kurios tikslas yra puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus LR Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija

2009 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įkūrė Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją prie Vyriausybės, kurios vadovas yra Ministras Pirmininkas, o pavaduotojai – užsienio reikalų ministras ir PLB valdybos pirmininkė. Komisiją sudaro aštuoni ministrai ir aštuoni PLB atstovai. Komisija teikia LR Vyriausybei siūlymus dėl: valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės aktų projektų tikslingumo.

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos valstybės ryšius su diaspora kuruoja Užsienio reikalų ministerijoje įkurtas Užsienio lietuvių departamentas (ULD), įkurtas 2010 m., reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ULD’ui šiuo metu vadovauja Gintė Bernadeta Damušis.

Užsienio lietuvių lituanistiniam švietimui kuruoti nuo 2013 m. sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įkurtas Užsienio lietuvių skyrius. Šiam skyriui šiuo metu vadovauja Virginija Rinkevičienė.

PLB Valdyba (2015-2018):

PLB valdyba 2015

Dalia Henke (Vokietija)
PLB valdybos pirmininkė
El.paštas: pirmininke@plbe.org

Simonas Černiauskas (Vokietija)
PLJS valdybos pirmininkas
El.paštas: simonas@pljs.org

Jūratė Caspersen (Šveicarija)
Kultūros reikalų komisijos pirmininkė
El.paštas: kultura@plbe.org

Eglė Garrick (Australija)
Finansų reikalų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė
El.paštas: finansai@plbe.org

Gediminas Karoblis (Norvegija)
PLB plėtros reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: pletra@plbe.org

Angelė Kavak (JAV)
Ekonomikos reikalų komisijos pirmininkė
El.paštas: ekonomika@plbe.org

Vida Bandis (nuo 2015.09.14)
El.paštas: vida.bandis@lrs.lt

Dalia Shilas (JAV)
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
El.paštas: info@plbe.org

Arūnas Teišerskis (Airija)
Švietimo reikalų komisijos pirmininkas
El. paštas: svietimas@plbe.org

Rolandas Žalnierius (Latvija)
Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: projektai@plbe.org

Edmundas Putrimas (nuo 2015.09.14)
Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: putrimas@sielovada.org

PLB XV Seimo priimtos rezoliucijos:

Visų PLB Seimų rezoliucijas galite rasti čia.

PLB biuro adresas:
213 West Lake Shore Drive
Cary, ILL 60013
USA

PLB Atstovybė Lietuvoje:
Gedimino pr. 53
LR Seimo III rūmai,
212 kab.
01109 Vilnius, Lietuva
T +370 52 396 156
F +370 52 396 264
plbav@lrs.lt-
PLB atstovė Lietuvoje – Vida Bandis

PLB Konfliktų sprendimo komitetas:
Vytautas Maciūnas (JAV)
Marytė Šmitienė (Vokietija)
Rūta Žilinskienė (Kanada)

PLB Kontrolės komisija:
Saulius Kačiulis (Italija)
Angelė Nelsienė (JAV)
Aldona Seghal (Švedija)

PLB internetinė svetainė: www.plbe.org

PLB Asociacija (įkurta 2014 m. sausio 3 d.): www.plba.lt , el.paštas: plba@plba.lt

PLB LEIDINYS „PASAULIO LIETUVIS“:

Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ internete: www.pasauliolietuvis.lt, Vyr. redaktorė Deimantė Dokšaitė

Užsisakyti prenumeratą: prenumerata@plbe.org . Prenumeratos kaina: Lietuvoje – 17.38 EUR, Europos valstybėse – 45 EUR. Elektroninės versijos  prenumerata metams – 17,38 EUR portale www.readadvice.com