„Lietuvos aido“ portale 2013 m. gegužės 7 d. pasirodžius šiam tendencingam, neargumentuotam, nepagrįstus kaltinimus metančiam straipsniui Lietuvos spaudoje, o vėliau, matyt, pačios jo autorės iniciatyva išplatintam Facebook paskyroje “Šveicarijos lietuviai”, kaip Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė jaučiu pareigą užkirsti kelią bandomiems pasėti vieni kitų įtarinėjimams bei neteisingoms faktų interpretacijoms.

Pasak J. Survilaitės, dabartinė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė su valdybos pritarimu iškraipė istorinius faktus, t.y. savavališkai pakeitė bendruomenės įsteigimo datą, sukčiauja, nepateikia finansinių ataskaitų, galų gale, neva, iš neveiksnios bendruomenės narės išplėšė testamentą ir “išparceliavo” net tik jos archyvus, bet ir visą turtą. Kadangi straipsnio autorė nepateikia jokių įrodymų savo pažertiems kaltinimams, leistis į tolesnes diskusijas šia tema nėra prasmės. Tačiau didžąją straipsnio dalį sudarančius samprotavimus apie svarbių istorinių faktų iškraipymą, privalu pakomentuoti.

Taigi, DAR KARTĄ APIE ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ĮSTEIGIMO DATĄ

Janina Survilaitė, rašydama knygą „Alpių lietuviai“ (2005), neatliko nuodugnaus faktų ir datų tyrimo ir privėlė klaidų, aprašant ŠLB įsteigimą ir kitų lietuvių organizacijų vietą jai kuriantis. Nors knygos 169 puslapyje yra įdėtas dokumentas, skelbiantis apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės įsteigimą „š. m. rugpjūčio 20 d. Ciuriche“, po dokumentu parašyta data – 1951 m.

Visur kitur knygoje minima tik Bendruomenės „įsipilietinimo“, t.y. ŠLB statutų priėmimo diena – 1952.02.17., kuri buvo neva pradėta laikyti ir skelbti kaip ŠLB įsteigimo data (iki Nepriklausomybės ŠLB niekad neminėjo bendruomenės metinių, o švęsdavo tik Vasario 16- ąją, kaip ir mes dabar. Todėl yra nesunku su metais nebepaisyti bendruomenės įkūrimo tikrosios datos.)

Ir J. Survilaitė iš pradžių teigė, kad rašant knygą dėl ŠLB kūrimosi datų ji rėmėsi ŠLB senjorų pasakojimais, o jau šiame straipsnyje randame ir naujų interpretacijų, kad „Šveicarijos lietuviai privalėjo laukti, kol gavo šalies vyriausybės leidimą 1952m. įkurti ŠLB“. Studijuojant ŠLB archyvus, niekur neteko aptikti tokio svarbaus teiginio, o be to, ŠLB niekad nebuvo registruota Šveicarijos organizacijų registre, todėl lieka neaišku apie kokią valdžią čia eina kalba.

Ruošiantis paminėti ŠLB informacinio leidinio įsteigimo 60-metį ir jo leidimo atnaujinimo 10-metį, ŠLB valdyba nusprendė išleisti jubiliejinį „Šveicarijos lietuvių žinios“ leidinį – šis laikraštis lydi bendruomenę nuo pat jos gimimo. Buvo nuodugniau išstudijuota ŠLB ištakų ir kūrimosi laikotarpio spausdinta archyvinė medžiaga ir dokumentai.

Tikslinant ŠLB įkūrimo datą, lemiamą  vaidmenį suvaidino iš Romos į Lietuvą pervežta Lozoraičių šeimos biblioteka (2007), kurioje buvo rastas pirmasis „Šveicarijos lietuvių žinios“ numeris, išleistas 1951m. vasario mėn. 8 d.  Antrame laikraščio puslapyje parašyta: „Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės įsteigimas. 1950 m. rugpjūčio 20 d. Ciuriche buvo sušauktas Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 23 asmenys. Pirmininkavo dr. A. Gerutis, sekretoriavo dipl. inž. G. Boleckis. < …>Šveicarijos Lietuvių Bendruomenei įsisteigus 1950 m. rugpjūčio mėn., pareiga mokėti nario mokestį prasideda nuo tos datos. <…>“.

Taip pat buvo rastas ir kitas dokumentas, patvirtinantis, kad ŠLB kūrėjai bendruomenės įsteigimo datą laikė 1950-uosius, o ne 1952-uosius. (pridėta dokumento kopija – pdf failas).

Šią naują ŠLB įsteigimo datą ir paskelbė Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Jubiliejinis leidinys (2011).

Patikslinta Bendruomenės įsteigimo data patvirtina, jog esame viena seniausių Lietuvių Bendruomenių (LB pradėjo kurtis po 1949m. birželio 14d. Vokietijoje paskelbtos „Lietuvių Chartos“). Janina Survilaitė negalėjo šios žinios priimti džiugiai. Iš dalies tai galima suprasti – nėra lengva prisipažinti klydus ir knygoje pateikus nepatikrintus  faktus apie ŠLB istoriją. O be to, ir ŠLB 50-mečio jubiliejus (jos pirmininkavimo ŠLB laikotarpiu) buvo atšvęstas dviem metais vėliau, nei reikėjo.

Atsiradus naujiems dokumentams, tereikėjo pripažinti patikslintą datą, bet Janina Survilaitė pasirinko kitą kelią – šmeižto, juodinimo ir kompromitavimo.

Comments are closed.

Close Search Window