Šveicarijos lietuvių bendruomenės istorija

Organizuotos Šveicarijos lietuvių veiklos pradžia laikomi 1898 metai, kai Ciuriche studijuojantys lietuviai įkūrė draugiją, pavadintą „Draugystė lietuviškos jaunuomenės„. Sovietinės okupacijos metais Šveicarijos lietuviai aktyviai ir organizuotai kovojo už Lietuvos nepriklausomybės sugrąžinimą.

Po Antrojo pasaulinio karo Šveicarijoje prieglobstį rado apie 500 lietuvių. Tuo metu šalyje buvo apie milijonas pabėgėlių, todėl krašto valdžia ragino juos kuo greičiau palikti šalį. Teisę pasilikti turėjo tik ligoniai ir gerai besimokantys aukštųjų mokyklų studentai. Dauguma lietuvių išvyko į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas šalis. 1955-56 m. Šveicarijoje liko apie 40-60 lietuvių.

Vokietijoje susikūrus Pasaulio lietuvių bendruomenei (remiantis Lietuvių Charta, priimta 1949 metų birželio 14 d.), Šveicarijos lietuviai vieni iš pirmųjų Europoje įkūrė Šveicarijos lietuvių bendruomenę (ŠLB). ŠLB įsteigta 1950 metų rugpjūčio 20 d., o Statutas priimtas (bet neįregistruotas) 1952 m. vasario 17 d.

steigiamasis slb susirinkimas

1951 metų vasario 8 d. išleistas pirmasis bendruomenės laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios” numeris. Po dvejų metų jo leidyba nutrūko, bet po 5 dešimtmečių 2001 m. vėl atgaivinta ir iki 2018 m. buvo leidžiamas du kartus per metus. Nuo 2018 m. laikraščio leidimas laikinai sustabdytas.

2003 vasario mėnesį ŠLB buvo užregistruota 170 lietuvių. 2019 m. gruodžio mėn duomenimis, Šveicarijoje gyvena apie 2 tūkstančius lietuviško paso turėtojų, iš jų 150 yra aktyvūs bendruomenės nariai, mokantys nario mokestį.

2006 m. liepą pradėjo veikti Šveicarijos lietuvių bendruomenės internetinė svetainė lietuviai.ch. Jos „veidas” reguliariai atnaujinamas – 2008 m., 2015 m. ir 2020 m.

Daug informacijos apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimą rasite Janinos Survilaitės – Vaitkevičius knygose:
Besidomintys ŠLB istorija gali kreiptis į ŠLB pirmininkę Jūratę Caspersen el. paštu: jurate@caspersen.ch arba į buvusią bendruomenės pirmininkę Janiną Survilaitę – Vaitkevičienę el. paštu: vjanina@bluewin.ch (į p. Janiną taip pat galite kreiptis ir susidomėję aukščiau minėtomis knygomis). Su ŠLB įsteigimo data susiję straipsniai:

Šveicarijos lietuvių bendruomenės statutas

ŠLB statutas, patvirtintas visuotiniame susirinkime reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma, įsigaliojo 2006 m. vasario 18 dieną ir pakeitė iki tol galiojusį statutą, priimtą 2001 metų vasario 18 dieną.

Su ŠLB statutu galite susipažinti lietuvių ir vokiečių kalbomis:

ŠLB statutas lietuvių kalba

ŠLB statutas vokiečių kalba

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas nubrėžė ateities veiklos gaires

Liepos 1 d. Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) Vilniaus rotušės aikštėje sukvietė kraštų Lietuvių bendruomenes į prisistatymo Lietuvai renginį „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Jos metu Rotušėje atidaryta ir unikali Pasaulio lietuvių menininkų paroda „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“, kurioje dalyvavo 53 menininkai iš 19 šalių.

2018m. liepos 8-11d. PLB kraštų Lietuvių bendruomenių ir Jaunimo sąjungų atstovai iš 33 šalių susirinko į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimą Vilniuje.

PLB Seimas renkasi kas trys metai. Tai aukščiausias šios organizacijos organas, kuriame svarstomi vidiniai ir išoriniai veiklos klausimai. PLB telkia lietuvių tautą išsibarščiusią po pasaulį, skatina puoselėti tautinę tapatybę ir išlaikyti tamprų ryšį su Lietuva, padedant jai klestėti ir kurti gerovės valstybę.

Savo laiku ši organizacija suvaidino labai svarbų vaidmenį Lietuvos gyvenime, jos išsilaisvinime ir kelyje į pasaulio valstybių pripažinimą. PLB po praeito amžiaus devyniasdešimtųjų yra kitokia, bet jos veiklos kryptys lieka tos pačios – kad ir kur begyventume turime išlikti lietuviais ir padėti kurti ateities Lietuvą.

PLB Seimo sesijose aptarta organizacijos ateities vizija ir veiklos, finansai, PLB įvaizdis ir žinomumas Lietuvoje, pilietybės išsaugojimas ir pridėtinės vertės Lietuvai kūrimas. Priimtos 15 Rezoliucijų, iš kurių svarbiausios: dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo; dėl rinkimų ir referendumo organizavimo ir referendumo įstatymo pataisų; dėl pasaulio lietuvių imigracijos ir integracijos Lietuvoje; dėl prekybos žmonėmis edukacinės prevencijos; dėl glaudesnio bendradarbiavimo su pasaulio lietuvių skėtinėmis organizacijomis;   dėl „Pasaulio lietuvis“ leidybos.

Iš tribūnos buvo skatinama nepasitenkinti kraštuose vienadieniais renginiais, o sukurti sistemą, kuri užtikrintų tvarią ir ilgalaikę veiklą. Kaip pasiekti, kad už Lietuvos ribų atsiradę lietuviai norėtų priklausyti tautinei bendruomenei ne iš reikalo ar bėdos, o iš laisvo pasirinkimo? Ar yra prasmės bendruomenių veiklai, jei joje dalyvauja mažiau nei 10 % šalyje gyvenančių tautiečių? Į šį nuogąstavimą rašytoja, filosofė ir „Pasaulio lietuvis“ žurnalo redaktorė dr. Dalia Staponkutė sureagavo tokia mintimi, kad „viskas prasminga ten, kur žmonės jaučia prasmę būti ir nesvarbu, jei bendruomenėje yra tik du žmonės…“

PLB Seimas antrai kadencijai pirmininke išrinko Dalią Henke. PLB valdyboje dirbs 12 narių iš devynių šalių: Australijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos.

PLB XVI valdyba:

Rimvydas Baltaduonis (ekonominio bendradarbiavimo sritis),

Sigita Šimkuvienė (PLB plėtros ir tvarumo sritis)

Vida Bandis (PLB atstovė Lietuvoje).

Vaidas Matulaitis (PLB viešieji ryšiai)

Dalia Henke (PLB pirmininkė)

Vladas Oleinikovas (PLJS valdybos pirmininkas)

Laurynas Misevičius (sporto reikalai)

Eglė Garrick (finansų ir lėšų telkimo sritis)

Rolandas Žalnierius (visuomeninių ir specialių projektų reikalai)

Jūratė Caspersen (kultūros sritis)

Dviejų nėra nuotraukoje:

Alvija Černiauskaitė (švietimo sritis)

Edmundas Putrimas (sielovados ir Pietų Amerikos reikalai).

PLB XVI Seime Šveicarijos lietuvių bendruomnei atstovavo ŠLB pirmininkė Jūratė Caspersen, jaunimo atstovė Dominyka Jusevičiūtė ir delegatė Vilma Kenčiūtė-Kern.

Bendra PLB XVI Seimo nuotrauka:

Pasaulio lietuvių bendruomenė

plb-logoŠveicarijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dalis. Čia rasite trumpą šios organizacijos tikslų, uždavinių, vizijos ir misijos, o taip pat jos struktūros, valdybos bei atstovybės aprašymą.

Kas yra Pasaulio lietuvių bendruomenė?

Pagal 1949 m. birželio 14 d. paskelbtą Lietuvių Chartą Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) vienija visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remia nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vizija ir misija

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!” J. Zauerveinas
Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią. Sparčiai augantis globalizmas kelia iššūkį tautų paveldui, jų doroviniams įsitikinimams ir estetinio suvokimo tradicijoms. Tautų kultūrų įvairovė praturtina mūsų dvasinį pasaulį. Kiekviena tauta, kad ir maža, yra stebuklingojo vitražo dalelytė. Ją sunaikinus, sumenkinamas pats didysis kūrinys.

Struktūra

Vyriausioji PLB vadovybė yra kas treji metai šaukiamas PLB Seimas, renkantis Bendruomenės uždavinių vykdytojus: PLB valdybą, Konfliktų sprendimo komitetą, Kontrolės komisiją. PLB Seimo narių skaičių nustato PLB valdyba. Narius renka atskirų kraštų bendruomenės, remdamosi savo įstatais ir nustatyta tvarka, laikydamosi PLB Konstitucijos. Visų kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai yra PLB seimų ex-officio nariai.

Uždaviniai ir kas jau nuveikta

Pagal Lietuvių Chartoje ir PLB Konstitucijoje nurodytus veiklos tikslus bei principus ir PLB Seimo nutarimus PLB valdyba yra įpareigota dirbti išeivijos lietuviško švietimo, tautinės kultūros, socialinės, šalpos, religinės, ekonominės, jaunimo, bendromeninės veiklos bei įvairios pagalbos Lietuvai srityse.

Iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, PLB dirbo ir jai steigėjų numatytą Lietuvos laisvinimo darbą. Atkūrus nepriklausomybę PLB savo jėgomis ir lėšomis prisidėjo prie Lietuvos atkūrimo ir padėjo Lietuvai tapti NATO ir Europos Sąjungos nare.

Tikslai

PLB siekia išlaikyti lietuvių tapatybę, suburia ir vienija lietuvius už Lietuvos ribų ir dirba jų labui. PLB valdyba ieško būdų užmegzti glaudžius ryšius su Tėvyne, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, Prezidentūra ir kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisija

2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas įkūrė LR Seimo ir PLB nuolatinę komisiją, kurios tikslas yra puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus LR Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija

2009 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įkūrė Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją prie Vyriausybės, kurios vadovas yra Ministras Pirmininkas, o pavaduotojai – užsienio reikalų ministras ir PLB valdybos pirmininkė. Komisiją sudaro aštuoni ministrai ir aštuoni PLB atstovai. Komisija teikia LR Vyriausybei siūlymus dėl: valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės aktų projektų tikslingumo.

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos valstybės ryšius su diaspora kuruoja Užsienio reikalų ministerijoje įkurtas Užsienio lietuvių departamentas (ULD), įkurtas 2010 m., reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ULD’ui šiuo metu vadovauja Marijus Gudynas.

Užsienio lietuvių lituanistiniam švietimui kuruoti nuo 2013 m. sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įkurtas Užsienio lietuvių skyrius. Šiam skyriui šiuo metu vadovauja Virginija Rinkevičienė.

PLB Valdyba (2015-2018):

PLB valdyba 2015

Dalia Henke (Vokietija)
PLB valdybos pirmininkė
El.paštas: pirmininke@plbe.org

Simonas Černiauskas (Vokietija)
PLJS valdybos pirmininkas
El.paštas: simonas@pljs.org

Jūratė Caspersen (Šveicarija)
Kultūros reikalų komisijos pirmininkė
El.paštas: kultura@plbe.org

Eglė Garrick (Australija)
Finansų reikalų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė
El.paštas: finansai@plbe.org

Gediminas Karoblis (Norvegija)
PLB plėtros reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: pletra@plbe.org

Angelė Kavak (JAV)
Ekonomikos reikalų komisijos pirmininkė
El.paštas: ekonomika@plbe.org

Vida Bandis (nuo 2015.09.14)
El.paštas: vida.bandis@lrs.lt

Dalia Shilas (JAV)
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
El.paštas: info@plbe.org

Arūnas Teišerskis (Airija)
Švietimo reikalų komisijos pirmininkas
El. paštas: svietimas@plbe.org

Rolandas Žalnierius (Latvija)
Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: projektai@plbe.org

Edmundas Putrimas (nuo 2015.09.14)
Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
El.paštas: putrimas@sielovada.org

PLB XV Seimo priimtos rezoliucijos:

Visų PLB Seimų rezoliucijas galite rasti čia.

PLB biuro adresas:
213 West Lake Shore Drive
Cary, ILL 60013
USA

PLB Atstovybė Lietuvoje:
Gedimino pr. 53
LR Seimo III rūmai,
212 kab.
01109 Vilnius, Lietuva
T +370 52 396 156
F +370 52 396 264
plbav@lrs.lt-
PLB atstovė Lietuvoje – Vida Bandis

PLB Konfliktų sprendimo komitetas:
Vytautas Maciūnas (JAV)
Marytė Šmitienė (Vokietija)
Rūta Žilinskienė (Kanada)

PLB Kontrolės komisija:
Saulius Kačiulis (Italija)
Angelė Nelsienė (JAV)
Aldona Seghal (Švedija)

PLB internetinė svetainė: www.plbe.org

PLB Asociacija (įkurta 2014 m. sausio 3 d.): www.plba.lt , el.paštas: plba@plba.lt

PLB LEIDINYS „PASAULIO LIETUVIS“:

Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ internete: www.pasauliolietuvis.lt, Vyr. redaktorė Deimantė Dokšaitė

Užsisakyti prenumeratą: prenumerata@plbe.org . Prenumeratos kaina: Lietuvoje – 17.38 EUR, Europos valstybėse – 45 EUR. Elektroninės versijos  prenumerata metams – 17,38 EUR portale www.readadvice.com

Comments are closed.

Close Search Window